Prawo

 

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.


Prawo Związkowe:

Ustawa o związkach zawodowych - czytaj...


Prawo dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej:

Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - czytaj...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - czytaj...

Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych - czytaj...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - czytaj...


Prawo pracy:

Kodeks Pracy - czytaj...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyrostów przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. - czytaj...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - czytaj...


Konwencje i dyrektywy:

Dziennik urzedowy

Zaskarżenie dyrektywy 200536 WE


Karta Praw Podstawowych UE:

Dyrektywa 89391 EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczestwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

 Dyrektywa 93104 EC dotycząca pewnych aspektów organizacji czasu pracy

Dyrektywa 200536 WE

Konwecja 95 dotycząca ochrony pracy

 Konwencja 102 dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego

 Konwencja 103 dotycząca ochrony macierzyństwa

 Konwencja 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu

Konwencja 122 dotycząca polityki zatrudnienia

Konwencja 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego

 Konwencja 144 dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy

 Konwencja 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunkw pracy i życia personelu pielęgniarskiego

 Konwencja 169 dotycząca służb medycznych

 Konstytucja RP

 Kodeks cywilny

 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

Zapraszamy do bazy aktualnych przepisów prawnych pod  tym adresem

 


13 sierpnia 2012 r.
Resort zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ...
11 sierpnia 2012 r.
Samorządy: przekształcenia szpitali w spółki są obecnie ryzykowne. Rok po wejściu w życie ustawy ...

Muzyka
do pobrania: 1 ( KB)
Prasa
do pobrania: 1 ( KB)
Manifa
do pobrania: 2 ( KB)
Zarząd Krajowy
do pobrania: 3 ( KB)


Copyright 2009 Ozzpip